Digimeten en weten van circulariteit

Hoe circulair is een bouwwerk eigenlijk? In dit project wordt een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, methode ontwikkeld om circulariteit te meten.

Digimeten en weten van circulariteit

Prototype circulariteitsmeetmethode

Met een design science aanpak is inmiddels een prototype BIM-tool ontwikkeld voor het meten van circulariteit. Deze is getest tijdens een grootschalig renovatieproject op de Universiteit Twente. De tool biedt op een gebruiksvriendelijke wijze inzicht in de mate van circulariteit van een bouwwerk, zowel numeriek als visueel.

De tool maakt gebruik van bestaande open standaarden en richtlijnen (zoals NL-SfB, NAA.KT en ETIM) voor het opslaan en delen van informatie tussen verschillende ketenpartners. De tool kan beschikbare informatie op verschillende detailniveaus verwerken. Daardoor kan hij gedurende verschillende projectfases, van een voorlopig ontwerp tot bouw, ingezet worden.

Het doel is om efficiënt en circulair materiaalgebruik beter inzichtelijk te maken. Het prototype wordt in komende ontwerpcycli nog verder geoptimaliseerd en uitgebreid.

Meer over dit project

  • Voor: ontwerpers, bouwers, slopers en overige partijen in de gehele keten.
  • Wat: Een tweejarig PDEng-traject om een methode te ontwerpen, implementeren en evalueren in een best practice ontwerp- en (ver)bouwproject. Er worden verbindingen gemaakt met relevante ontwikkelingen op het gebied van informatiedeling, ketensamenwerking en open standaarden.
  • Doel: Ontwikkeling van een digitale methode waarmee je de circulariteit kunt meten, zodat je het circulair potentieel van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus inzichtelijk maakt.

Circulaire economie

De circulaire economie gaat uit van een systeem waarin materialen worden hergebruikt zonder verlies aan waarde. De Rijksoverheid heeft de ambitie geformuleerd dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Ook in het buitenland hebben maatschappelijke discussies tot vergelijkbare circulaire ambities geleid (vooral in West-Europa en China). Dit heeft in het bijzonder gevolgen voor de gebouwde omgeving, omdat deze sector de meeste grondstoffen gebruikt en tegelijkertijd het meeste afval produceert.

Inzicht tijdens de gehele levenscyclus

Tijdens de gehele levenscyclus hebben ketenpartners behoefte aan tijdige, relevante en accurate informatie, zodat zij beslissingen kunnen nemen over circulariteit. Dit project verbindt een wetenschappelijke onderzoeksaanpak met de bouwpraktijk om 1) die informatiebehoeften beter te begrijpen en 2) een digitale methode te ontwikkelen om in die behoeften te voorzien.

digiGO: verbinding met aanpalende ontwikkelingen

Het project geeft inzicht in de informatiebehoeften en hoe we de toegang tot deze informatie zouden moeten organiseren. In een open leeromgeving wordt het mogelijk om ervaring op te doen met de methode en deze iteratief te optimaliseren. Daarmee kan dit project bijdragen aan andere initiatieven in de gebouwde omgeving.

De betrokken klankbordgroep waarborgt verbindingen met aanpalende ontwikkelingen en maakt opschaling van de resultaten mogelijk.

Betrokken organisaties

  • Architectenbureau VDNDP en CIVIC Architects
  • Valstar Simonis (installatietechnisch adviseur)
  • ARUP (bouwfysisch adviseur)
  • Dura Vermeer (bouwtechnisch advies)

Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit Twente.  Of neem contact op met UT projectleider Marc van den Berg: m.c.vandenberg@utwente.nl