Model kwaliteitsbeheersing gebouwde omgeving

Het beheersen van de informatiestroom tijdens de gehele levenscyclus van een bouwwerk.

Werkoverdracht stroomlijnen

Via software 24/7 bij de kennis kunnen die je nodig hebt

Zorgen dat vakmensen in de bouw en techniek altijd de juiste informatie bij de hand hebben om hun werk vakkundig uit te kunnen voeren. Dat is het doel van het Model Kwaliteitsbeheersing Gebouwde Omgeving. Dit model moet inzicht geven in welke informatie op een bepaald moment nodig is én welke partij die informatie ontwikkelt, aanlevert, dan wel ontvangt.

  • Voor: de gehele bouw- en installatietechnieksector.
  • Wat: het opleveren van een Model Kwaliteitsbeheersing Gebouwde Omgeving waarmee informatie ‘just in time’ en ‘just in place’ beschikbaar kan worden gesteld.
  • Doel: een referentiedocument dat weergeeft ‘hoe wij in de techniek (willen) werken), dat je tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk kunt raadplegen.

Doel van dit project is het ontwikkelen van een procesgerichte structuur, genaamd MK-GO (Model Kwaliteitsbeheersing Gebouwde Omgeving). Deze structuur maakt het mogelijk dat logisch opeenvolgende taken in het bouwproces herkenbaar zijn in verschillende fasen. Zo ontstaat een goede overdracht tussen verschillende taken en verantwoordelijkheden in de keten.

Techniek Nederland en Bouwend Nederland hebben kennisclub ISSO gevraagd om ISSO/SBR-Publicatie 347 Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties (MKK, 1995) te gebruiken voor het opzetten van deze procesrichtlijn. MK-GO komt in de toekomst als module terug in deel 9 van het ISSO-handboek Bouw- en Installatietechniek (HBi)

Data en kennis koppelen

De MK-GO structuur koppelt standaard taken met een protocollaire opbouw, met verwijzingen naar data- of kennisbronnen. Dit op basis van standaard taakbeschrijvingen, die in de praktijk worden gehanteerd. Denk hierbij aan kennis in de vorm van instructies, informatie of een protocol of checklist.

Doordat de standaard taken gecodeerd worden met o.a. de NL-SfB code en bouwfase, kunnen taken die elkaar opvolgen over verschillende fasen worden gekoppeld. Zo vormt de output van de ene taak de input voor de daaropvolgende taak in een volgende fase.  Digitale samenwerking in de keten wordt hierdoor transparanter en eenvoudiger.

Direct de juiste info

Het uiteindelijke doel is dat een vakman of -vrouw via software direct bij de kennis kan die hij of zij op dat moment nodig heeft (just in time/in place). Zo wordt taakgericht instrueren en toetsen gemakkelijker en kan vakbekwaamheid worden geborgd.

De MK-GO structuur wordt zo opgezet dat deze geschikt is voor het koppelen van kennis- en informatiebronnen (zoals 2BA, ISSO Open, BRISwarenhuis), zodat beschikbare en gevalideerde kennis wordt verbonden met standaard taken via informatiestandaarden (zoals NL-SfB, STABU en ETIM).

Bijdrage aan ambities digiGO

Dit project past geheel binnen de digiGO ambities, om data door de gehele keten op een betrouwbare en veilige wijze te kunnen ontsluiten.

Betrokken partijen

  • Techniek Nederland
  • Bouwend Nederland
  • ISSO
  • digiGO