5. Use case staalconstructie

Dragend / niet dragend, hoe er mee om te gaan?

Bij de lancering van de BIM basis ILS 2 is getracht meer duidelijkheid te geven m.b.t. de invulling van de parameter LoadBearing. Als je de letterlijke vertaling hanteert, namelijk ‘belasting dragend’, dan kun je jezelf de vraag stellen welke belasting wordt gedragen? Betreft het rustende belasting, opgelegde belasting, sneeuwbelasting, windbelasting, bijzondere belastingen, etc.? Feitelijk zouden dit allemaal aparte properties kunnen zijn in IFC. Het opsplitsen van deze verschillende belastingen streeft zijn doel (voorlopig) nog voorbij, daarom is in BIM basis ILS 2 de volgende betekenis aan de property LoadBearing gegeven:

  • Primaire constructieve onderdelen die wel bijdragen aan de standzekerheid van het gebouw hebben dan voor de LoadBearing-parameter de waarde TRUE.
  • Secundaire constructieve onderdelen die niet bijdragen aan de standzekerheid van het gebouw (zoals bijvoorbeeld UNP-randregels rond een overheaddeur) hebben dan voor de LoadBearing-parameter de waarde FALSE.

Praktische invulling

Hier een praktische invulling aan geven lijkt eenvoudiger dan het is. Welke constructieve onderdelen dragen bij een de standzekerheid van het gebouw? Primaire constructieve onderdelen zoals kolommen, liggers en windverbanden dragen bij aan de standzekerheid van het gebouw, dus zijn LoadBearing TRUE (groen).

Secundaire constructieve onderdelen, zoals UNP randregels rondom deuren en ramen dragen niet bij aan de standzekerheid van het gebouw, dus zijn LoadBearing FALSE (rood).

Hoe om te gaan met ravelingen t.b.v. grote bouwkundige sparingen in vloeren en daken? Denk hierbij aan kanaalplaatvloer dragende ravelingen rondom trapgaten, leidingschachten etc.

Als deze vloer / dak dragende ravelingen weg gehaald zouden worden, kan dit lokaal bezwijken van constructieve onderdelen tot gevolg hebben (het betreffende vloerdeel / dakdeel wat draagt op deze ravelingen).

Daarom beschouwen we deze ravelingen t.b.v. grote bouwkundige sparingen in vloeren / daken als primaire constructieve onderdelen welke bijdragen aan de (lokale) standzekerheid van het gebouw en zijn dus LoadBearing TRUE (groen).

Hulpstaal

In de praktijk komt het vaak voor dat uitvoerende partijen vragen om hulpstaal ook in het constructieve prestatiemodel op te nemen. Als hulpstaal kan worden beschouwd:

  • De eerder in dit document genoemde randregels rondom ramen en deuren;
  • Onderdelen t.b.v. veiligheidsvoorzieningen (valbeveiligingen etc.);
  • Onderdelen t.b.v. praktische bevestigingsmogelijkheden gevelbeplating;
  • Onderdelen t.b.v. hijsvoorzieningen, sporttoestellen, etc.

Al dit hulpstaal wordt als LoadBearing FALSE gedefinieerd.

Zuiver aspect model

Het verdient aanbeveling om de primaire constructieve onderdelen (LoadBearing TRUE) en de secundaire constructieve onderdelen (LoadBearing FALSE) in een apart IFC-model te exporteren, wat in de praktijk ook vaak door verschillende partijen wordt uitgewerkt. Hierdoor onstaat namelijk de situatie dat in beheerfase, de juiste informatie voorhanden is in het constructieve model met daarin alleen de primaire constructieve onderdelen die bijdragen aan de standzekerheid van het gebouw.  Deze primaire constructieve onderdelen kunnen dus niet verwijderd worden zonder aanvullende constructieve beschouwing.

Door:

Leon Leenders, Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders BV
Anke Zuiker, Vericon
Joran Grentzius, Duyts Bouwconstructies BV

Software: 

BIMcollab Zoom, Tekla