Voor een succesvol BIM-project zijn goede afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een voorwaarde. Het Informatieprotocol speelt hierbij – naast het BIM Uitvoeringsplan (BUP) – een belangrijke rol. Het Informatieprotocol legt specifieke contractuele afspraken vast over digitale informatie-uitwisseling in bouwprojecten. Het vormt daarmee een aanvulling op de gebruikelijke contractvoorwaarden zoals DNR, UAV, en UAV-GC. Het Informatieprotocol is een bijlage bij het contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor een project waarin digitaal wordt samengewerkt.

Het Model Informatieprotocol is bedoeld als hulpmiddel om een projectspecifiek Informatieprotocol op te kunnen stellen. Het Model sluit aan op de internationale normenserie NEN-EN-ISO 19650, en vervangt het oudere Model BIM Protocol. Informatiemanagement in bouwprojecten gaat tegenwoordig tenslotte over méér dan alleen 3D-modellen.


Feedback gevraagd!

Voor het verbeteren en doorontwikkelen van het Model Informatieprotocol is jouw feedback van grote waarde. Heb je suggesties of opmerkingen? Meld ze ons via info@digigo.nu. Bedankt!