Traceable bouwen en installeren

Welke digitaliseringsprojecten zijn al aangemerkt als ‘digiGO versnellingsproject’? Lees de projectbeschrijvingen en ontdek waarom investeren in digitalisering loont. Wat leveren deze projecten op voor de betrokken organisaties, voor de branches en voor onze maatschappij? Klik hier voor een overzicht van de versnellingsprojecten in voorbereiding. 

Minder administratieve lasten door kennis en ervaring op te doen middels, uniformiteit in identificatie en het digitaal doorgeven van data van bron naar toepassing. Dat is het doel van dit project.

Traceable bouwen en installeren 

Minimale administratie

 • Voor: de gehele bouw- en installatiesector
 • Wat: Een werkmethodiek en een bijdrage vanuit het digitale stelsel voor traceable bouwen en installeren
 • Doel: Het doel van dit project is een methodiek van werken te ontwikkelen en te toetsen die voorziet in de behoeften van traceable bouwen en installeren. Een methodiek die uniformiteit nastreeft, de impact op de administratieve handelingen minimaliseert, toepasbaar is voor de gehele sectoren en tegelijkertijd een bijdragen levert aan het DSGO.

Het project traceable bouwen en installeren geeft invulling aan het de ambitie om producten en bewerkingen te kunnen herleiden naar de bron van herkomst en de locatie waar het toegepast is.

Aanleidingen voor dit project 

 • Naspeurbaarheid van incidenten die zich hebben voorgedaan met vloeren en balkons, aardlekschakelaars en cv-ketels;
 • Het ondersteunen van circulair bouwen, door hergebruik van producten en materialen mogelijk te maken;
 • Kunnen voorzien in de behoefte die ontstaat door nieuwe Wet kwaliteitsborging, met consumentendossier en dossier bevoegd gezag.

Het project traceable bouwen en installeren wordt namens de sector opgepakt. De sector ziet het project als een kans om proactief te acteren op de maatschappelijke opgaven die op hen afkomen, zoals BENG, WKB en de doorvertaling daarvan naar het beoogde digitale stelsel. De uitdagingen voor de sector zijn;

 • Voordat de wetgeving (b.v. WKB, circulariteit) wordt geëffectueerd, moet de impact op de digitalisering zijn doorgedacht.
 • Beschikbaar stellen van een informatie infrastructuur, in de vorm van bouwsteen bijdragen aan het beoogde digitale stelsel.
 • Helder te definiëren wanneer traceable bouwen en installeren van toepassing is t.a.v. materialen/producten en bewerkingen.
Foto: Kees Hummel Fotografie
Resultaat

In deel I van het project wordt een inventarisatie gemaakt van reeds bestaande traceability toepassingen in andere sectoren. Bij de deelnemers wordt geïnventariseerd welke productketens in aanmerking voor traceable bouwen en installeren

In deel II van het project worden de vastgestelde issues per productketen vertaald naar mogelijke oplossingen gerelateerd aan het beoogde digitale stelsel.

In deel III van het project worden de beoogde oplossingen in de praktijk uitgewerkt en getest.

Voordelen digiGO

In het project worden de issues in relatie tot traceable bouwen en installeren vertaald naar oplossingen in de vorm van bouwstenen als onderdeel van het DSGO en getoetst in de praktijk.

Organisaties betrokken bij Traceable bouwen en installeren

 • Ketenstandaard Bouw en Techniek
 • Bouwend Nederland
 • Techniek Nederland
 • Hibin
 • FME/Fedet
 • NVTB

Eventuele andere belanghebbenden zoals gebruikers, beheerders en het bevoegd gezag worden zo veel mogelijk betrokken in de beoogde pilot.

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen