Overzicht en inzicht in ieders rol in het bouw- en installatieproces
Digitalisering kunnen we stroomlijnen met één kennisagenda
Samen bouwen aan digitalisering in de gebouwde omgeving

Projecten in voorbereiding

Naast de lopende versnellingsprojecten, zijn er ook nog projecten in voorbereiding. Voor deze projecten wordt het Plan van Aanpak of de offertes nog afgerond. Het gaat om de volgende projecten.

 

1. Digimeten en weten van circulariteit – Universiteit Twente

De noodzakelijke transitie naar een circulaire economie vraagt om nieuwe methoden om gedurende de gehele levenscyclus inzicht te krijgen in de mate van circulariteit van een bouwwerk. De transitie naar circulair bouwen stelt de gehele bouwketen voor complexe uitdagingen waar nog weinig praktische handvatten voor beschikbaar zijn. Doordat er namelijk nog geen breed gedragen en wetenschappelijk onderbouwde methode is om circulariteit te meten, is het lastig om te weten hoe circulair een bouwwerk eigenlijk is – en hoe dat veranderd kan worden. In dit versnellingsproject wordt een nieuwe methode voor ‘digi-meten en weten van circulariteit’ ontwikkeld.

2. BuildingSMART professional certification – BuildingSMART

In de afgelopen jaren zijn we getuige geweest van een versnelde adoptie van BIM over de hele wereld. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte aan industriestandaarden en benchmarking. Er is nog steeds veel verwarring en een gebrek aan consistentie in het definiëren van sleutelbegrippen, concepten en processen. Er is ook een aanzienlijk verschil in de competentie van professionals uit de industrie om BIM-projecten in alle fasen van de levenscyclus van een faciliteit uit te voeren.

Het versnellingsproject beoogd om een gestandaardiseerd individueel certificeringsprogramma op te stellen zodat buildingSMART een wereldwijde benchmark kan bieden voor openBIM-competentiebeoordeling en -certificering met inachtneming van de lokale normen en algemene voorwaarden. Het is niet de bedoeling van buildingSMART om individuele opleidingen te geven, maar wel om een kader te bieden van waaruit er cursussen kunnen worden ontwikkeld, opleidingsverstrekkers kunnen worden geaccrediteerd en waartegen de deelnemers kunnen worden beoordeeld en gecertificeerd. Daarnaast wordt met dit initiatief beoogd een bredere bekendheid en adoptie van BIMstandaarden en buildingSMART-standaarden, -processen en -best practices te waarborgen.

3. Digiproef en guidelines voor informatie-uitwisseling – netwerk De Stip

Er lopen meerdere initiatieven in de bouwkolom die betere informatisering willen realiseren door orde en structuur te brengen in de bouwwerkinformatie. Het meest concrete wat op dit moment speelt is dat partijen kijken hoe standaarden geadopteerd kunnen worden en werken aan hun informatieleveringsspecificatie (ILS). Alhoewel de ILS’en hetzelfde beogen, richt elke ILS zich op een specifieke scope, zijn verschillend opgezet en qua uitgangspunten nog niet altijd voor iedere partij haalbaar. Dit leidt tot tijdverlies, werkt demotiverend voor experts en draagt onvoldoende bij aan het doel: verhogen van efficiency en prestaties.

Het project onderzoekt de mogelijkheid om door middel van een soort van “woordenboek” informatiestructuren (zoals NL/SfB) aan elkaar te verbinden en uit te wisselen. Op basis van deze ervaringen worden een aantal guidelines geformuleerd die organisaties helpen hun informatielandschap in te richten of te ontwikkelen. 

4. Kwalitatief onderzoek adaptatie nieuwe digitale technologieën – Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

BNA verwacht dat data en digitalisering de bouw en de architectenbranche diepgaand veranderen en dat architectenbureaus daarop tijdig moeten anticiperen. Een kleine groep doet dat al actief en benut deze ontwikkelingen om hun eigen strategische positie te versterken, nieuwe diensten en producten te ontwikkelen en op een andere manier samen te werken met ketenpartners. Uit het verdiepingsonderzoek dat de BNA jaarlijks onder haar leden houdt blijkt echter dat de grote middenmoot daar nog niet mee bezig is en daar ook nog niet echt de noodzaak van ziet. BNA wil daarom een kwalitatief vervolgonderzoek laten doen om vervolgens een activeringsprogramma te ontwikkelen waarmee deze groep succesvol kan worden bereikt en in beweging kan worden gezet. 

Cookie-instellingen