1. Waarom we puntenwolken uitwisselen

Een puntenwolk (point cloud) van de bestaande situatie kan voor diverse doelen worden gemaakt.

Doelen zullen onderling verschillen in het te verwachten gebruik en de toe te passen methoden & technieken om gegevens in te winnen, te verwerken, te leveren, te gebruiken.

Een puntenwolk kan onder meer dienen als:

  • input voor bijwerken overheidsregistratie(s) zoals een 3D stadsmodel of de AHN;
  • basis om bij een nieuw initiatief in de openbare ruimte vlot de opgave helpt te duiden;
  • referentie voor een maatvast ontwerp en de engineering (van mogelijk meerdere projectpartners);
  • middel om een tijdelijke situatie vlot vast te leggen tijdens de bouw of onderzoeken op locatie ter documentatie (denk aan Wet Kwaliteitsborging);
  • middel om een objectconditie en benodigde onderhoudsactiviteiten af te leiden.

In de praktijk leidt dit tot soms heel verschillende eisen aan (en verwachtingen van) point cloud data, een mix van inwintechnieken en dataverwerkingsprocessen. Een goede puntenwolk begint met een goede uitvraag.

 

Voorbeeld infra ontwerp met openbare data

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (de AHN) is een belangrijke, openbaar beschikbare basisdataset, die bij het voorbereiden en beoordelen van nieuwe initiatieven in de openbare ruimte helpt om met meerdere partners vlot de opgave rond 3D te bepalen. Voor een maatvast ontwerp van bijvoorbeeld een weg of waterkering kent de AHN beperkingen. De beschikbare gegevens zullen onvoldoende nauwkeurig en/of dekkend zijn voor dit doel, en soms niet actueel genoeg.

Zie ook 3D GeoBIM voor uitgevoerd praktijkonderzoek en mogelijke werkprocessen bij het werken met openbaar beschikbare gegevens.

De Basis ILS Puntenwolk helpt een specifieke uitvraag op te stellen om voor het project te omschrijven wanneer welke puntenwolkgegevens nodig zijn en hoe je deze op een afgestemde manier van elkaar kunt verwachten.