Wat is de Bouwdigitaliseringsraad (BDR)?

In de Bouwdigitaliseringsraad (BDR) werken rijksoverheid, grote opdrachtgevers en gebruikers, bouwers, technici, toeleveranciers en kennisinstellingen samen aan de transitie naar bouwen met BIM, en versnelling van digitalisering van de gebouwde omgeving. Samen bepalen zij de koers en nemen strategische besluiten.

Over de BDR

BDR-leden vertegenwoordigen elk een branche en/of sector. Zij hebben een actieve ambassadeursrol, maken praktijkgerichte afspraken die het sectorbelang dienen, en zien erop toe dat deze binnen de diverse branches geïmplementeerd worden. De BDR (voorheen BIR) is oprichter van het BIM Loket, nauw betrokken bij de opstart van digiGO, denkt desgevraagd mee met het Digiteam (het team van experts van digiGO) en denkt en adviseert mee over de totstandkoming van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO).

De samenwerking in de BDR is gericht op het versterken van de kwaliteit, continuïteit en (internationale) concurrentiepositie van de Nederlandse bouw- en infrasector. Invoering en gebruik van BIM en digitale toepassingen in de sector staan daarbij centraal. Het versneld doorvoeren hiervan, dient als vliegwiel voor de verbetering van de sector. Want digitalisering maakt kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger en sneller bouwen mogelijk.

Gebruik digitalisering aanjagen, ook in het onderwijs

Vanuit een centrale coördinatie- en regierol verbindt de BDR de verschillende initiatieven voor de ontwikkeling en implementatie van BIM en digitalisering, jaagt aan en stroomlijnt. Daarnaast bevordert de BDR kennisoverdracht en de aansluiting op digitaliseringsontwikkelingen in het regulier onderwijs.

Geschiedenis BDR

Om kennis over (het gebruik van) BIM breed toegankelijk te maken heeft de Bouw Digitaliseringsraad  tussen 2014 en 2017 geïnvesteerd in de ontwikkeling van diverse hulpmiddelen, richtlijnen en standaarden, om het gebruik van BIM te bevorderen. Hiernaast vind je een beknopt overzicht.

Kenniskaarten

Op de door de BDR ontwikkelde kenniskaarten vind je snel en gemakkelijk de informatie die je nodig hebt om BIM te gebruiken in je dagelijkse praktijk. Deze digiGO kenniskaarten geven direct toepasbare informatie over vraagstukken rond de implementatie van BIM, waaronder rollen en competenties, juridische aspecten en BIM-transitie in organisaties.

Nationale richtlijnen

De toepassing van BIM in een bouwproject vraagt om goede werkafspraken. Vaak worden deze vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Om te voorzien in de vraag naar eenduidigheid, is enkele jaren geleden door de voormalige BIR Werkgroep BIM Protocol onder andere het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan” ontwikkeld. Dit is inmiddels door enkele partijen uit de markt in nauwe samenwerking met digiGO doorontwikkeld tot het BIM Uitvoeringsplan 2.0 (BUP 2.0).

Kaders voor BIM-standaarden

De BIR heeft een aantal Nederlandse BIM-standaarden ontwikkeld. Dit zijn onder meer COINS en CB-NL. De BDR heeft die ontwikkeltaak overgenomen en draagt nu onder andere bij aan de informatiemodellen voor Systems Engineering.

 

Dit is de Bouwdigitaliseringsraad

Joseph Kuling

Voorzitter, lid namens de bouwsector

Arjen Adriaanse

Lid namens onderwijs en kennisinstellingen

Jan van Beuningen

Lid namens de overheid

Roeland Allewijn

Lid namens de opdrachtgevers en gebruikers

Pieter Litjens

Lid namens de kennisinstellingen

Roxane Daniels

Lid namens de gemeenten

Claudia Reiner

Lid namens de technieksector

Titia Siertsema

Lid namens de toeleveranciers

Hans Loonen

Lid namens opdrachtgevers en gebruikers

Lisette Heuer

Lid namens ingenieurs- en adviesbureaus

Erik Nieuwenburg

Lid namens project- en gebiedsontwikkelaars

Jacco Maan

Lid namens opdrachtgevers en gebruikers

Pieter van Teeffelen

Directeur Regie & Organisatie digiGO

Roger Tan

Directeur Programma's & Projecten digiGO