Beheer BIM basis ILS

De opzet van de beheerorganisatie

De organisatie wordt gevormd door enthousiaste professionals, die vanuit verschillende groepen samenwerken. Namelijk, een beheercommissie, expertcommissie, toepassingscommissie en een klankbordgroep. Omdat alle leden van de organisatie zelf gebruikers zijn, is er geen aparte Gebruikerscommissie opgezet.

De doelstellingen en leden

Het doel van de beheerorganisatie is: Werken aan een wereld waarin informatie van modellen in de gebouwde omgeving uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is.

Elke commissie en de klankbordgroep handelt binnen deze doelstelling. De commissies hebben onderling ook een duidelijke relatie. Hierin komt ook de driehoeksverhouding tussen de beheerorganisatie van de BIM basis ILS, digiGO en BuildingSMART Benelux naar voren. Deze driehoeksverhouding is cruciaal voor het succes en duurzaamheid van de BIM basis ILS.

 

Leidende principes

Onderstaande uitgangspunten worden als leidende principes gehanteerd en vormen het kader waarbinnen de beheerorganisatie functioneert.

  • Vind, gebaseerd op best practices, steeds de gemeenschappelijke deler. Probeer niet de stip op de horizon te beschrijven, maar vanuit ervaring verbeteringen en werkende oplossingen duurzaam en structureel te borgen.
  • Ondersteun en bouw op dit initiatief vanuit een geloof dat je elkaar nooit zou moeten beconcurreren op standaardisatie, maar elkaar zou moeten vinden op standaardisatie.
  • Keep it stupid simple. Omschrijf niet elke uitzondering, houdt het robuust en focus op toepasbaarheid.
  • Hanteer de 80%-20% regel, vang 80% van de effectiviteit met 20% van de afspraken.
  • De kracht van de beheerorganisatie zit in het feit dat het enthousiastelingen zijn. Zaken worden dan ook vanuit intrinsieke motivatie opgepakt en uitgedragen.
  • Beperk het introduceren van formaliteiten en organisatiestructuren tot de strikt noodzakelijke, die nodig zijn om vervolgstappen te zetten.

Beheercommissie BIM basis ILS

De Beheercommissie wil bijdragen aan een wereld waar informatie van modellen uitwisselbaar, gestructureerd, eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is.

Expertcommissie BIM basis ILS

De Expertcommissie werkt aan borging van eenduidigheid in afspraken en gebruik van de BIM basis ILS.

Toepassingscommissie BIM basis ILS

De Toepassingscommissie richt zich op vereenvoudiging van het gebruik van de BIM basis ILS binnen de verschillende softwarepakketten en binnen de projecten, door middel van ondersteunende documenten of activiteiten.

Klankbordgroep BIM basis ILS

De Klankbordgroep ziet toe op de richting en besluiten van de Beheercommissie en daarmee de toekomstbestendigheid van de BIM basis ILS.

Internationaal

Om kennis internationaal te delen en de BIM wereld meer open te maken hebben wij vertalingen naar andere talen georganiseerd. Internationale contacten leveren als zij dat willen de door hen vertaalde tekst aan ons aan en wij hebben de verwerking in de huisstijl infograpic en website georganiseerd.

Heb jij een vraag over de BIM basis ILS? Of een goed idee voor verbetering?

Laat het ons weten!

Contact