Nieuw Model Informatieprotocol

digiGO, het platform voor digitaal samenwerken in de ontwerp-, bouw- en technieksector, lanceerde 19 april versie 1.0 van het Model Informatieprotocol. Hiermee kun je als opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw eenvoudig projectspecifieke contractuele afspraken vastleggen over digitale informatie-uitwisseling.

Waarom een Informatieprotocol?

Voor succesvol BIM-project zijn goede afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een voorwaarde. Het Informatieprotocol speelt hierbij – naast het BIM Uitvoeringsplan (BUP) – een belangrijke rol. Het Informatieprotocol legt specifieke contractuele afspraken vast over digitale informatie-uitwisseling in bouwprojecten. Het vormt daarmee een aanvulling op de gebruikelijke contractvoorwaarden zoals DNR, UAV, en UAV-GC. Het Informatieprotocol is een bijlage bij het contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor een project waarin digitaal wordt samengewerkt. Met tools zoals deze, draagt digiGO bij aan het versnellen van digitale samenwerking in de Ontwerp-, Bouw- en Techniekketen.

Model Informatieprotocol

Het Model Informatieprotocol is in lijn met de internationale normenserie NEN-EN-ISO 19650 en vervangt het oudere Model BIM Protocol. Het sluit aan bij de hedendaagse praktijk van informatiemanagement in bouwprojecten, dat over meer gaat dan alleen 3D-modellen.

Ter ondersteuning van het gebruik is een klikbare online infographic ontwikkeld, waarin stapsgewijs de toepassing van het Model wordt uitgelegd. Het model en de infographic zijn gratis beschikbaar op de website van digiGO. “Zo wordt via tegel 2 uitgelegd uit hoe het Model Informatieprotocol zich verhoudt tot een Informatieleveringsspecificatie (ILS) en het BIM Uitvoeringsplan (BUP). Want die begrippen leveren nog wel eens spraakverwarring op”, legt Dik Spekking (Spekkink C&R) uit.

Over 5 jaar niet meer nodig

Het Model Informatieprotocol is in opdracht van digiGO ontwikkeld door Dik, die ook de opsteller was van het eerdere Model BIM Protocol. Het nieuwe Model is voor publicatie door diverse experts uit de markt gereviewd. “Deze versie is een stuk compacter dan versie 0.9 uit 2017, omdat een aantal zaken inmiddels via andere contractvoorwaarden zoals DNR en UAV geregeld worden.” Een beweging die doorzet, en er volgens Dik voor zal gaan zorgen dat “We over vijf jaar geen Informatieprotocol meer nodig hebben, omdat dit dan integraal onderdeel uitmaakt van de algemene voorwaarden.”

Nieuwe juridische aspecten opgenomen

De grootste verschillen met de vorige versie vind je in paragraaf 5.5 over eigendom en gebruik van datamodellen. “Hiervoor is uitgebreid afgestemd met prof. mr. E.M. Bruggeman, auteur van het Handboek Juridische aspecten van het werken met BIM. Zo is vastgelegd dat een 3D informatiemodel juist geen unieke creatie moet zijn, maar zoveel mogelijk standaard. Zodat de samenwerking en uitwisseling met projectpartners zo soepel mogelijk verloopt.” Gebruikers van de huidige versie 1.0 worden nadrukkelijk uitgenodigd feedback te leveren, om het model verder te optimaliseren.

Direct aan de slag

Via deze link kun je direct met het Model Informatieprotocol aan de slag.

Presentatie van het nieuwe Model

Tijdens de Online Friday van 19 april 2024 presenteerde opstellers Dik Spekkink het nieuwe Model Informatieprotocol. Aan deze bijeenkomst namen rond de 100 geïnteresseerde professionals deel, die blijk gaven van grote interesse. Een opname van deze livestream kun je hieronder bekijken.