Partnersessie Basis ILS Puntenwolk

Vlak voor Pasen gingen de ILS Puntenwolk partners (ca. twee dozijn aanwezigen) in gesprek om de inhoud van deze ILS verder vorm te geven. Hieronder vind je een verslag, waarin ze je meenemen in welke stappen samen worden gezet.

 

Vlak voor Pasen, Donderdag 28 maart, zijn we met zo’n twintigtal partners in gesprek geweest om de “inhoud achter onze tegeltjes” verder vorm te geven. Met de diverse groep met praktijkervaringsdeskundigen hebben we gekeken of wat afgelopen maanden is gemaakt goed aansluit op de behoeften én besproken hoe ons initiatief verder vorm willen geven. Graag nemen we iedereen mee in de stappen die we zetten.

Niels Vossebeld (een van de leden van de beheergroep): “In onze aanpak vinden we het heel belangrijk dat we vanuit praktijkbehoeften werken aan de doorontwikkeling van ons initiatief. We zijn heel blij met de actieve bijdrage van onze partners! Of het nu fysiek in Zoetermeer was óf het actief meewerken op een bepaald thema. Iedereen met interesse in het gebruik van puntenwolken in de Gebouwde Omgeving kan aansluiten.”

De ochtend begon met het doornemen van de drie onderwerpen waarop we afgelopen december al hadden besloten stappen te willen zetten.

1. Best Practices

In drie groepen hebben we een peer-review gehouden op ieder een verschillende praktijkomschrijving om samen te bevestigen óf de template goed bruikbaar is én eventuele inhoudelijke restpunten te bepalen. Conclusie is dat de aanpak werkt en dat we nog een algemene case willen toevoegen gericht op het organiseren van scanwerk door de aannemer op een regulier project.

2. Tools & Formaten

Afgelopen maanden is een vragenlijst rondgestuurd naar verschillende partners om inzicht te krijgen in gebruikte tools & formaten. Eerste deelresultaten zijn doorgenomen met de groep en samen is besproken of (en hoe) het uitzetten van een bredere vragenlijst vanuit digiGO als waardevol ingezet kan worden om te bepalen waar behoeften bestaan. We verwachten dat dit de komende maanden gaat leiden tot meer inzicht in het werkveld en de uitbreiding of aanpassing van diverse omschrijvingen achter de tegels.

3. Kwaliteitscontrolemethoden

Er gaan vele stappen vooraf aan het delen van kwalitatieve puntenwolk data. Of het nu aanbrengen van grondslag, inwinning op locatie, registratie , of nabewerkingsstappen betreft. In dit proces kan de inmetende partij verschillende technieken toepassen. Dit vraagt ook om kwaliteitscontrole. Afgelopen periode heeft een werkgroep gekeken naar bestaande uitvragen (zoals die van Rijkswaterstaat) en gebrainstormd hoe de juiste aandacht te geven aan kwaliteitscontrolemethoden. Gekozen is te beginnen door te omschrijven van de meest voorkomende methoden die we als vakgenoten al heel normaal vinden, zoals een snede-controle. Hoe doe je dat en waar kijk je dan naar? Dit samen delen maakt de kennis laagdrempeliger en zo wordt het eenvoudiger voor eenieder (zelf)controles toe te passen.Binnenkort meer op deze inhoudelijke ontwikkelingen…

We sloten de ochtend af met het delen van praktijkervaringen met het gebruik van onze praktijkrichtlijn. Er was duidelijk gezamenlijk beeld: “de basis móet blijven dat de ILS een laagdrempelig hulpmiddel is voor mensen om samen in gesprek te gaan”. Juist het gesprek tussen uitvragende en inwinnende partijen wordt nu al als waardevol gezien. Op tegel 4.3 Coördinatenstelsel is er wel behoefte om in gesprek te gaan met de “andere ILS’en” zodat we afhankelijk van de verschillende praktijksituaties & toepassingsdoelen in de bouw meer technische afspraken kunnen bevestigen.