DSGO: oplossingen voor Rijkswaterstaat

Hieronder lees je voor welke grote maatschappelijke uitdagingen Rijkswaterstaat staat, en hoe digitalisering en het DSGO hen ondersteunen bij het vinden van oplossingen om die uitdagingen te tackelen.

Uitdaging 1: Renovatie en vervangingsopgave (Vernieuwingsopgave)

RWS staat voor de enorme opgave om bruggen, sluizen, tunnels en viaducten te onderhouden en te renoveren. Veel van deze bouwwerken stammen uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom is het tijd om ze te vernieuwen. Digitalisering kan bijdragen aan kostenbesparing en het sneller realiseren van deze omvangrijke productieopgave.

Wat we nodig hebben is een onderbouwde inschatting van de levensduur en mogelijkheden voor levensduurverlenging. Hiervoor hebben we betrouwbare data en slimme digitale technieken nodig. Voorbeelden zijn sensoren in objecten, die steeds informatie verzamelen en tussen Rijkswaterstaat en de marktpartijen gedeeld kunnen worden. Ook kan RWS bijvoorbeeld met artificiële intelligentie uit grote hoeveelheden data patronen herkennen en informatie halen. Dit is al gebleken bij een pilot voor de Moerdijkbrug, waar documenten met behulp van AI snel doorzocht kunnen worden. Verder kunnen dronebeelden worden gebruikt voor het inspecteren van de bruggen. Dit levert tijdwinst op in het inspectieproces.

Het DSGO helpt RWS en marktpartijen om de data over onderhoud van kunstwerken te standaardiseren en uniformeren. Ook biedt het DSGO een basis voor efficiënte uitwisseling van informatie en data tussen RWS en marktpartijen bij deze opgave.   

Uitdaging 2: Duurzaamheidsopgave

Rijkswaterstaat staat voor de opgave om in 2030 volledig circulair te werken. Concreet betekent het dat bij aanleg, vervanging, renovatie en onderhoud van de infrastructuur RWS zo min mogelijk primaire grondstoffen wil verbruiken en zoveel mogelijk wil hergebruiken. Samen met de markt en andere overheden ontwikkelt RWS kennis, instrumenten en randvoorwaarden voor circulair werken. In alle aanbestedingen worden milieueffecten – zoals CO2-uitstoot, wijze van grondstofwinning en hergebruik – zwaar meegewogen.

Om tijdig te weten wanneer onderhoud gewenst is en om grondstoffen te kunnen hergebruiken, heeft RWS data-uitwisseling nodig over de materialen die zijn vrijkomen bij sloop en renovatie. Daarnaast ontwikkelt RWS een strategisch materialenbeleid dat inzicht geeft welke materialen we wel en niet meer willen toepassen.

Het DSGO helpt om dergelijke informatie gestandaardiseerd uit te wisselen met marktpartijen met gebruik van paspoorten voor de bouw (i.c. materialenpaspoort). Marktpartijen kunnen dit ook gebruiken voor andere opdrachtgevers. Op die manier maken we deze informatie schaalbaar en voor iedereen toegankelijk.  

Uitdaging 3: Beheeropgave 

RWS heeft een groot aantal bouwwerken in beheer. Als grootste assetmanager van Nederland moet Rijkswaterstaat kunnen beschikken over areaaldata die juist, volledig, betrouwbaar en vindbaar is voor het beheer van het areaal. Het digitaliseren van het beschrijven, inwinnen, bewaren, beheren en uitwisselen van informatie over de assets is daarvoor noodzakelijk. Op die manier kunnen er betere inschattingen worden gedaan van de toestand van het areaal en de instandhoudingsopgave. Daarom verplicht Rijkswaterstaat opdrachtnemers om na de aanleg of bouw, de bijbehorende areaalgegevens te leveren.

Te denken valt aan de samenstelling van het bouwwerk en de staat van het onderhoud, de in een object gebruikte systemen en materialen, de actuele conditie van de verharding en digitale modellen. Eigenlijk alle informatie die nodig is om een professionele assetmanager te zijn en samen met marktpartijen projecten succesvol te realiseren. Het DSGO kan datadelen makkelijker mogelijk maken tussen marktpartijen en Rijkswaterstaat zodat data over en weer toegankelijk is.  

Concrete stappen

In algemene zin kan digitalisering een grote bijdrage leveren aan de productie- en duurzaamheidsopgave van RWS. We maken hiertoe afspraken met de infra-sector over data-standaarden en architectuur, en maken gebruik van het DSGO bij het uitwisselen van data. Concrete voorbeelden van de meerwaarde van digitalisering worden zichtbaar gemaakt in zogenaamde digiDeals tussen partners rond een afgebakend doel. RWS concentreert zich daarbij op 3 digiDeals die aansluiten op bovengenoemde opgaven: 

  • Data-integratie van Geo-data en BIM-data (Bouwinformatie), gebaseerd op (open) standaarden, voor de vernieuwingsopgave voor tunnels en bruggen. De digiDeal zal starten met één concreet object waarbij een tunnel (Noordtunnel) of brug (Brienenoord) als casus dient voor het uitwisselen van Geo-data en BIM-data.   
  • Gebruik van het materialenpaspoort voor circulaire economie. Binnen de sector is behoefte aan een roadmap voor het ontwikkelen en invoeren van een  materialenpaspoort. RWS draagt een use-case aan als concrete invulling. Hierbij is gekozen om aan de slag te gaan met beton, met als doel informatie efficiënter te verzamelen en uit te wisselen in de betonketen.  
  • Life cycle informatie. RWS is samen met ketenpartner Volker-Wessels gestart met een initiatief om informatie in de hele levenscyclus van een asset beschikbaar te maken. Daarin zitten componenten van standaardisering en informatie delen. 

Benieuwd hoe het DSGO in andere sectoren bijdragen kan leveren aan digitale oplossingen? Je leest het via de links hieronder.

Uitdagingen en digitale oplossingen in andere sectoren

RIjkswaterstaat icoon

 

Vragen?

Neem dan contact op met digiGO via de onderstaande button.