DSGO: oplossingen voor gebieds- en projectontwikkelaars

De ruimte voor morgen is beperkt en de wensen en eisen die we stellen aan de ontwikkeling worden steeds complexer. Met digitalisering van processen op het gebied van inrichting, ontwerp, besluitvorming en kwaliteitsmanagement kunnen we deze vraagstukken oplossen. Projectontwikkelaar? Lees dan vooral verder hoe het DSGO hieraan kan bijdragen!

Uitdaging 1: Toekomstgericht ontwikkelen en ontwerpen

Bijna een miljoen nieuwe huizen in 2030, verbetering van de leefomgeving, verduurzaming, energietransitie, etc. Project- en gebiedsontwikkelaars staan aan de start van al deze opgaven. Complexe vraagstukken die vragen om integrale oplossingen waarin de optimale combinatie van alle wensen en doelen transparant moet worden bereikt. Wat de uitdaging nog groter maakt, is dat keuzes in vroege fases van gebiedsontwikkelingen steeds vaker onomkeerbare consequenties hebben, terwijl de benodigde informatie om die keuzes te kunnen maken nog ontbreekt. Daardoor neemt onzekerheid toe. Dat staat op gespannen voet met de wens om te versnellen en stakeholders te beter te betrekken (participatie).  

Met technieken zoals modellering, Digital Twinning en parametrisch ontwerpen kunnen we deze opgaven beter begrijpen door de kracht van de ‘beeldtaal’. De informatie die hiervoor nodig is, komt uit veel verschillende bronnen zoals wensen en eisen van beleidsmakers en gebruikers, GIS en GEO-data, klimaatinformatie, logistieke stromen, duurzaamheidskenmerken van producten etc. De data in deze bronnen is echter vaak nog niet laagdrempelig digitaal beschikbaar doordat fomats, definities en koppelingen niet goed op elkaar aansluiten. Dat geldt ook voor de informatie die bij industrieel bouwen in de bouwfase al wel beschikbaar is, maar ook nodig is in gebiedsontwikkeling om beleidsonzekerheid terug te dringen.

Het DSGO maakt het, met afspraken over uniforme, veilige en betrouwbare data-uitwisseling, mogelijk al deze data wel vroegtijdig in gebiedsontwikkelingen te ontsluiten. Door alle partners van meet af aan in dezelfde virtuele omgeving met een intuïtief eenvoudig begrijpbare beeldtaal te laten samenwerken, ontstaat de transparantie die nodig is om vanuit integraliteit sneller betere beslissingen te kunnen nemen. Dat maakt (extra) afstemmomenten en controles overbodig. We versnellen de keten terwijl het eindresultaat beter wordt! 

Uitdaging 2: Versnellen besluitvorming en vergunning

De ontwikkeling van gebieden en de gebouwde omgeving duurt gemiddeld 10 jaar van start initiatief tot exploitatie. Beleidsvisies ontwikkelen, het aanwijzen van ontwikkelgebieden, bestemmingsplannen maken, inspraak organiseren en het beoordelen van vergunningsaanvragen moeten immers zorgvuldig doorlopen worden. En door de schaarste aan ruimte en veelvoud van eisen en doelen wordt dit steeds complexer. Als we dit blijven doen op de manier zoals we het altijd hebben gedaan gaan we de gestelde doelen van 2030 niet halen.

Digitalisering kan de bestuurlijke besluitvorming versnellen en daardoor het proces van  vergunningsverlening vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door het digitaal indienen van 3D-ontwerpen bij gemeenten. Of het digitaal toetsen van ontwikkelingen op notariële impact. Hiermee kan geautomatiseerd en in een vroegtijdig stadium getoetst worden of plannen en aanvragen volledig zijn, of ze voldoen aan de lokale eisen en of de plannen niet in strijd zijn met geldende rechten, plichten en regelingen.

Om digitale toetsing mogelijk te maken moeten zowel de input (bouw en omgevingseisen, bestemmingsplannen etc) digitaal beschikbaar worden gemaakt voor ontwikkelaars en ontwerpers, als het indieningsproces aangepast worden. Met 3D BIM-modellen kan, als we ook de juridische informatie aan het model toevoegen, de indiening en toetsing (deels) worden geautomatiseerd. Via het DSGO maken we afspraken over standaarden en werkwijzen om deze data uitwisseling slim, veilig en betrouwbaar mogelijk te maken.  

Uitdaging 3: Aantonen van kwaliteit

De Wet kwaliteitsborging (WKB) die per 1 januari 2024 in werking is getreden verlangt adequate data over de toegepaste bouwproducten, materialen en verwerking daarvan in een Consumentendossier en een dossier Bevoegd Gezag. De aantoonbaarheid van wat er wanneer, waar en door wie is gedaan wordt dus steeds belangrijker. Eerder is al aangegeven dat het inzetten op industriële bouw, waarin data rijkelijk voor handen is, helpt. Ontwikkelaars hebben daarbij, als opdrachtgevers naar de uitvoerende bouw, de unieke kans erop te sturen dat de dossiers digitaal worden samengesteld met alle informatie uit de gehele keten.

digiGO zet zich in voor duidelijke afspraken over het digitaal uitwisselen van deze data. Bijvoorbeeld met Informatie Leverings Specificaties (ILS-en) waarin beschreven staat wie welke informatie moet aanleveren met afspraken over de momenten waarop dat moet gebeuren. Door gebruik te maken van het DSGO kunnen datakoppelingen worden ontwikkeld die door alle ketenpartijen kunnen worden gebruikt. Daarmee kan ook de informatie voor de  WKB-dossiers snel, efficiënt en betrouwbaar verzameld worden en digitaal beschikbaar worden gesteld aan consumenten en bevoegd gezag. 

Benieuwd hoe het DSGO in andere sectoren bijdragen kan leveren aan digitale oplossingen? Je leest het via de links hieronder.

Uitdagingen en oplossingen in andere sectoren

 

Vragen?

Neem dan contact op met digiGO via de onderstaande button.