Welke voordelen biedt het DSGO jouw sector?

Door het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) kun je data straks moeiteloos en veilig delen, door de hele de ontwerp-, bouw- en techniekketen. Zo draagt dit stelsel mede bij aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Wat betekent dat specifiek voor jouw sector?

Deze oplossingen biedt het DSGO voor jouw sector

Bouwbedrijven

Bouwbedrijven hebben te maken met hun eigen specifieke uitdagingen en oplossingen, als het gaat om grote maatschappelijke vraagstukken. Van het tekort aan woningen tot en met het verminderen van de uitstoot van stikstof. Ontdek hoe digitalisering en het DSGO jouw aannemersbedrijf verder kunnen helpen.

Techniek- en installatiesector

De techniek en installatiesector staat voor enorme uitdagingen en dilemma’s, zoals de groeiende vraag en het krimpend aanbod van vakmensen. Werk jij in deze sector? Lees dan verder, en ontdek hoe digitalisering en het DSGO jou kunnen helpen met oplossingen voor jouw uitdagingen.

Architecten

Als architecten focussen op efficiëntere informatie-uitwisseling, prestatiegericht ontwerpen en gebruiksgerichte feedback, kunnen ze nieuwe verdienmodellen ontwikkelen en een leidende rol spelen in de toekomst van de gebouwde omgeving. Lees welke kansen het DSGO hierbij biedt.

Ingenieurs

Willen we opgaven als het woningbouwtekort tackelen, dan is het essentieel dat ook de advies- en ingenieurssector verregaand digitaliseert, nieuwe vormen van samenwerking in de keten aangaat en rollen herijkt. Ingenieur? Lees dan vooral verder, en ontdek hoe het DSGO jou hierbij verder helpt.

Bouwmaterialenindustrie

Wil je als leverancier bijdragen aan bijvoorbeeld energiezuinig bouwen, dan moet je efficiënt hoogwaardige producten kunnen leveren. Digitalisering is daarbij onmisbaar, maar levert wel specifieke uitdagingen op. Lees verder om te zien hoe je deze tackelt, mede met inzet van het DSGO.

Gebieds- en projectonwikkelaars

Gebieds- en projectontwikkelaars werken met overheden en ketenpartners aan het ontwikkelen van de ruimte voor morgen. ​Deze is beperkt, en wensen en eisen zijn steeds complexer. Met digitalisering en het DSGO kunnen we deze vraagstukken oplossen. Lees verder om te ontdekken hoe.

Gemeenten en provincies

Regionale en lokale overheden spelen een spilrol bij alle grote maatschappelijke opgaven van Nederland. Maar de ruimte is beperkt, waardoor opgaven vaker in elkaar grijpen. Met digitalisering van processen en werkwijzen, én het DSGO kunnen we deze puzzel weer behapbaar en uitvoerbaar maken.

Rijksoverheid

De Rijksoverheid schept het kader en de randvoorwaarden voor een duurzame, energiezuinige, veilige, gezonde, bruikbare en toegankelijke gebouwde omgeving. Met het stimuleren en investeren in digitalisering en het DSGO wil de Rijksoverheid de transitie van de gebouwde omgeving versnellen.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is het grootste vastgoedbedrijf van Nederland, en staat daarmee vanzelfsprekend voor grote uitdagingen rondom beheer, onderhoud en verduurzaming. Digitalisering van processen en de inzet van het DSGO, is nodig om dit werk efficiënt en effectief uit te voeren.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt wegen, vaarwegen en wateren. Zo blijft Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar. Omdat digitalisering hierbij steeds belangrijker is, heeft RWS drie digitaliseringsvraagstukken beschreven. Ontdek hoe het DSGO in alledrie de gevallen kan bijdragen aan oplossingen.
Het DSGO: Slim, veilig en betrouwbaar digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving

Iedereen die toegang heeft tot het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) kan straks veilig, betrouwbaar en gecontroleerd data delen, door de hele ontwerp-, bouw- en techniekketen. Zo kunnen we efficiënter en duurzamer ontwerp, bouwen, beheren en desgewenst slopen. Het DSGO is dus relevant voor alle partijen die bijdragen aan onze gebouwde omgeving. Van architect tot aannemer, van installateur tot toeleverancier, en van opdrachtgevers en gebruikers (of huurders) tot notarissen, gemeenten of ander bevoegd gezag.

Niet opnieuw het wiel uitvinden

Zonder het DSGO moeten alle bedrijven en organisaties die digitaal willen samenwerken voor elke partner het wiel opnieuw uitvinden. Dit betekent elke keer weer nieuwe datakoppelingen bouwen en opnieuw afspraken maken over definities, standaarden en techniek. Dat kost veel tijd en geld. Bovendien blijft de versnippering van informatie in de keten zo bestaan. Dat zorgt voor vertraging in het uitvoeren van werkzaamheden en vertraagt het oplossen van de vraagstukken waar we allemaal aan bijdragen.

Oplossingen bieden startpunt

Via de diverse ingangen op deze pagina, ontdek je per sector in de keten welke specifieke uitdagingen er spelen, Bij iedere uitdaging geven we aan hoe digitalisering een bijdrage kan leveren aan de oplossing, én wat het DSGO daarin kan betekenen. De oplossingen bieden een startpunt voor verdere verkenning. Voor het DSGO is dit een vertrekpunt om digitale samenwerking verder samen op te pakken.

Het digitaal stelsel helpt bij oplossen maatschappelijke vraagstukken

In 2030 ziet ons land er heel anders uit dan nu. De energietransitie, de circulaire economie, verstedelijking, mobiliteit, digitalisering, vergrijzing: het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. Ondertussen worden materialen steeds duurder. En is er te weinig personeel voor al het werk wat er op ons afkomt.

Om deze maatschappelijke vraagstukken te kunnen tackelen, zijn de inzet van nieuwe en slimmere techniek nodig, nieuwe ideeën en een ingrijpend andere manier van samenwerken. Willen we deze manier van samenwerken in de keten mogelijk maken en de toenemende complexiteit het hoofd bieden, dan is inzet op nieuwe en slimmere digitale informatie-uitwisseling essentieel. Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving kan hierbij een sleutelrol vervullen.

Meer over het DSGO, de wijze waarop dit ontwikkelt wordt, het DSGO team en de inhoud van het DSGO zelf, vind je elders op deze website.